Τελική Εφαρμογή της 21ης ATP του Κανονισμού CLP

Από 1η Σεπτεμβρίου τήθεται σε εφαρμοφή ο Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2024/197, που αποτελεί την 21η προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο (ATP) του Κανονισμού 1272/2208 (CLP).

Ο Νέος Κανονισμός επηρεάζει το παράρτημα VI του Κανονισμού 1272/2008 (CLP) που περιλαμβάνει 52 ουσίες με εναρμονισμένη ταξινόμηση.

Από τις νέες προσθήκες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι ουσίες Cinnamaldehyde (CAS Nr 104-55-2 & 14371-10-9), Benzyl Alcohol (CAS Nr 100-51-6), Lead massive & powder (CAS 7439-92-1) και 1,2-benzisothiazolin-3-one – BIT (CAS 2634-35-5).

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ.