Στοιχεία για το Μητρώο Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεων Καύσης (MΜΜΕΚ)

Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας τηρεί Μητρώο μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεων καύσης (εφεξής ΜΜΜΕΚ) στο οποίο εγγράφονται όλες οι μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης. Στο ΜΜΜΕΚ καταχωρούνται οι διαθέσιμες πληροφορίες του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ οικ 6164/2018 ΦΕΚ B 1107/2018.

Δεν επιτρέπεται η λειτουργία καμίας νέας μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης χωρίς άδεια ή χωρίς να έχει εγγραφεί σε Μητρώο (ΜΜΜΕΚ).  Από 1η Ιανουαρίου 2024, δεν επιτρέπεται η λειτουργία καμίας υφιστάμενης μεσαίου μεγέθους μονάδας καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη των 5 ΜW χωρίς άδεια ή χωρίς να έχει εγγραφεί στο Μητρώο.

Νομοθεσία: ΚΥΑ οικ 6164/2018

Ποιους Αφορά: Μονάδες καύσης με ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 1 MW και μικρότερη από 50 MW («μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης»).

Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε εδώ.