Προθεσμία υποβολής έκθεσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α) – Έκδοση και ανανέωση Πιστοποιητικού Εγγραφής

Η προθεσμία υποχρέωσης υποβολής της έκθεσης  είναι η  07 Απριλίου 2024 και η υποβολή γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Η.Μ.Α (https://wrm.ypeka.gr).

Οι υπόχρεοι φορείς για εγγραφή στο Η.Μ.Α

  • Επιχειρήσεις/δραστηριότητες, παραγωγοί αποβλήτων, που υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση (έχουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις)
  • Αδειοδοτημένες αποθήκες αποβλήτων και μονάδες παραλαβής αποβλήτων για την υλοποίηση εργασιών διάθεσης και ανάκτησης
  • Αδειοδοτημένοι συλλέκτες-μεταφορείς αποβλήτων
  • ΟΤΑ Α’ βαθμού
  • Φο.Δ.Σ.Α.

Το πιστοποιητικό εγγραφής στο Η.Μ.Α., μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά  και έχει ισχύ τρείς μήνες από την έκδοση του.

Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε εδώ.