Περιορισμοί στις χρωστικές Pigment Blue 15:3 (CAS No 147-14-8) και Pigment Green 7 (CAS No 1328-53-6) στα μελάνια για τατουάζ και για μόνιμο μακιγιάζ

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2081, ο οποίος αποτελεί τροποποίηση του Παραρτήματος 17 του Κανονισμού 1907/2006 (Κανονισμός REACH), θέτει μια σειρά περιορισμών και προδιαγραφών στα μείγματα προορίζονται για τατουάζ και μόνιμο μακιγιάζ.

Συγκεκριμένα από τις 4 Ιανουαρίου 2022:

  • Ουσίες που περιέχονται στο Παράρτημα VI (εναρμονισμένες) του Κανονισμού 1272/2008 (Κανονισμός CLP) και ταξινομούνται ως Καρκινογόνες, Μεταλαξιγόνες, Τοξικές στην Αναπαραγωγή (Κατηγορία 1Α, 1Β, 2), Ευαισθητοποιητικές για το Δέρμα (Κατηγορία 1, 1Α, 1Β), Διαβρωτικές και Ερεθιστικές για το Δέρμα (Κατηγορία 1, 1Α, 1Β, 1C, 2) και ουσίες που προκαλούν σοβαρή οφθαλμική βλάβη ή ερεθισμό (Κατηγορία 1, 1Α, 1Β, 1C, 2) θα έχουν ανώτατα όρια συγκέντρωσης.
  • Ουσίες που περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1223/2009 (ουσίες που απαγορεύονται στα καλλυντικά προϊόντα) δε θα περιέχονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,00005%
  • Ουσίες που περιέχονται στο Παράρτημα IV του Κανονισμού 1223/2009 και φέρουν τους περιορισμούς χρήσης: “Προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση”, “Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα εφαρμοζόμενα στους βλεννογόνους” και “Δεν χρησιμοποιείται σε προϊόντα για τα μάτια” δε θα περιέχονται σε ποσοστό 0,00005%.
  • Ουσίες που περιέχονται στο Παράρτημα VI του Κανονισμού 1223/2009 και φέρουν ειδικές προϋποθέσεις, δε θα περιέχονται σε ποσότητα ανώτερη από την επιτρεπόμενη από το Παράρτημα.
  • Ουσίες που περιέχονται στο Προσάρτημα 13 του Κανονισμού 2020/2081, όπως τα βαρέα μέταλλα, δε θα περιέχονται σε ποσότητα ανώτερη από την επιτρεπόμενη από το Προσάρτημα.

Κατ’ εξαίρεσή των παραπάνω, ο περιορισμός που αφορά τις χρωστικές Pigment Blue 15:3 (CAS No 147-14-8) και Pigment Green 7 (CAS No 1328-53-6) ξεκινά από τις 4 Ιανουαρίου 2023.

Επιπλέον ο Κανονισμός θέτει μια σειρά στοιχείων επισήμανσης που θα πρέπει να φαίνονται στις ετικέτες των προϊόντων, όπως λίστα συστατικών, ειδικές φράσεις για τα βαρέα μέταλλα, αριθμό παρτίδας και άλλα.

Μπορείτε να βρείτε τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2081 εδώ (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/2081/oj) και στο ειδικό site του ECHA (https://echa.europa.eu/el/making-tattoo-and-permanent-makeup-inks-safer)