Παροχή στοιχείων κίνησης πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών για το έτος 2020

Βάσει του άρθρου 8, παρ. 2 του Καν.(ΕΚ) 273/2004 οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το ενδοκοινοτικό εμπόριο πρόδρομων ουσιών των κατηγοριών 1, 2 & 3 οφείλουν να παρέχουν στις αρχές συνοπτική ενημέρωση έως 14/2 για: 

  1. Τις ποσότητες διαβαθμισμένων ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν ή παραδόθηκαν 
  2. Σε περίπτωση παράδοσης, για τις ποσότητες διαβαθμισμένων ουσιών που παραδόθηκαν σε κάθε τρίτο μέρος 

Βάσει του άρθρου 9, παρ. 2 του Καν.(ΕΚ) 111/2005 οι επιχειρήσεις που διενεργούν εισαγωγές, εξαγωγές ή δραστηριότητες μεσαζόντων, από/προς/με τρίτες χώρες οφείλουν να παρέχουν στις αρχές συνοπτική ενημέρωση έως 14/2  για: 

  1. Όλες τις εξαγωγές διαβαθμισμένων ουσιών, όλων των κατηγοριών, για τις οποίες απαιτείται άδεια εξαγωγής (ανάλογα με την περίπτωση, αναφορά στις χώρες προορισμού, τις εξαγόμενες ποσότητες και τους αριθμούς που φέρουν οι άδειες εξαγωγής). 
  1. Όλες τις εισαγωγές διαβαθμισμένων ουσιών κατηγορίας 1για τις οποίες απαιτείται άδεια εισαγωγής ή σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες οι διαβαθμισμένες ουσίες κατηγορίας 2 εισέρχονται σε ελεύθερη ζώνη ελέγχου τύπου ΙΙ, υπόκεινται σε καθεστώς αναστολής διαφορετικό από την διαμετακόμιση ή τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία (ανάλογα με την περίπτωση, αναφορά στην τρίτη χώρα εισαγωγής και τον αριθμό που φέρουν οι άδειες εισαγωγής) 
  1. Όλες τις δραστηριότητες μεσαζόντων που αφορούν στις διαβαθμισμένες ουσίες των κατηγοριών 1 & 2 (ανάλογα με την περίπτωση, αναφορά στις τρίτες χώρες που εμπλέκονται στις συγκεκριμένες δραστηριότητες μεσαζόντων καθώς και στην άδεια εξαγωγής ή εισαγωγής). 

Τέλος, σημειώνεται πως οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν έκθεση ακόμα και εάν δεν διενέργησαν συναλλαγές εντός του έτους αναφοράς. 

Διορία: 14/02/2020

Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε εδώ.