Παρατείνονται έως τις 30.09.2020, οι προθεσμίες αναθεώρησης άδειας μετά από λήξη της

Λόγω των έκτακτων εξελίξεων του COVID – 19, δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A’ 75/30.03.2020) σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται οι καταληκτικές ημερομηνίες των οικοδομικών αδειών (ενημερώσεις, αναθεωρήσεις, εγκρίσεις κ.λ) που ρυθμίζονται με τους ν.4067/2012 και ν.4495/2017 καθώς και οι ημερομηνίες νομιμοποίησης κατασκευών οι οποίες ρυθμίζονται με τους ν.4495/2017, ν.4178/2013 και ν.4014/2011.

Συγκεκριμένα, παρατείνονται έως τις 30.09.2020, οι προθεσμίες αναθεώρησης άδειας μετά από λήξη της και ειδικότερα οι προθεσμίες των τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία λήξης της άδειας και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης αναθεώρησης. Επίσης, δίνεται παράταση ενός (1) έτους της δυνατότητας αναθεώρησης του χρόνου ισχύος των εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας σε περίπτωση που αυτές έληγαν κατά το διάστημα από 01.03.2020 έως 30.6.2020.