Παρατείνονται έως τις 30.09.2020, οι προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών, οι οικοδομικές άδειες και οι εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, οι οποίες λήγουν στο διάστημα από 01.03.2020 έως 30.6.2020

Λόγω των έκτακτων εξελίξεων του COVID – 19, δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A’ 75/30.03.2020) σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται οι καταληκτικές ημερομηνίες των οικοδομικών αδειών (ενημερώσεις, αναθεωρήσεις, εγκρίσεις κ.λ) που ρυθμίζονται με τους ν.4067/2012 και ν.4495/2017 καθώς και οι ημερομηνίες νομιμοποίησης κατασκευών οι οποίες ρυθμίζονται με τους ν.4495/2017, ν.4178/2013 και ν.4014/2011.

Συγκεκριμένα, παρατείνονται έως τις 30.09.2020, οι προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών, οι οικοδομικές άδειες και οι εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας, οι οποίες λήγουν στο διάστημα από 01.03.2020 έως 30.6.2020.