Παρατείνεται έως τις 31.12.2020, η ισχύς των οικοδομικών αδειών που έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός

Λόγω των έκτακτων εξελίξεων του COVID – 19, δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A’ 75/30.03.2020) σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται οι καταληκτικές ημερομηνίες των οικοδομικών αδειών (ενημερώσεις, αναθεωρήσεις, εγκρίσεις κ.λ) που ρυθμίζονται με τους ν.4067/2012 και ν.4495/2017 καθώς και οι ημερομηνίες νομιμοποίησης κατασκευών οι οποίες ρυθμίζονται με τους ν.4495/2017, ν.4178/2013 και ν.4014/2011.

Συγκεκριμένα, παρατείνεται έως τις 31.12.2020, η ισχύς των οικοδομικών αδειών που έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός.