Παρατείνεται έως τις 08.08.2020, η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών των δηλώσεων υπαγωγής με ημερομηνία μεταφοράς από τον Ν. 4014/2011 στον Ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου έως 31.12.2013

Λόγω των έκτακτων εξελίξεων του COVID – 19, δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A’ 75/30.03.2020) σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται οι καταληκτικές ημερομηνίες των οικοδομικών αδειών (ενημερώσεις, αναθεωρήσεις, εγκρίσεις κ.λ) που ρυθμίζονται με τους ν.4067/2012 και ν.4495/2017 καθώς και οι ημερομηνίες νομιμοποίησης κατασκευών οι οποίες ρυθμίζονται με τους ν.4495/2017, ν.4178/2013 και ν.4014/2011.

Συγκεκριμένα, παρατείνεται έως τις 08.08.2020, η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών των δηλώσεων υπαγωγής με ημερομηνία μεταφοράς από τον Ν. 4014/2011 στον Ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου έως 31.12.2013.