Παράταση προθεσμίας για μετάβαση από ΟHSAS 18001 σε ISO 45001

Το πρότυπο επαγγελματικής Yγείας και Aσφάλειας ISO 45001 ακολουθεί και αυτό τη Δομή Υψηλού Επιπέδου (HLS) με στόχο τη διευκόλυνση της ανάπτυξης ενός ενιαίου λειτουργικού συστήματος διαχείρισης.  Μια νέα πτυχή που εισάγει το πρότυπο αποτελεί η ανάγκη να ληφθούν υπόψη όλα τα άτομα που εργάζονται στο πλαίσιο της ευθύνης μιας οργάνωσης (εργαζόμενοι, εργαζόμενοι γραφείων, υπηρεσίες προμηθευτών, εργολάβων). Επίσης, καθίσταται αναγκαία η ενεργός ενσωμάτωση των εργαζομένων στο σύστημα διαχείρισης επαγγελματικής Yγείας και Aσφάλειας, η εξέταση του πλαισίου της οργάνωσης, η μεγαλύτερη ευθύνη της ανώτατης διοίκησης και η εξέταση των ευκαιριών βελτίωσης.

Το διεθνές πρότυπο ISO 45001 δημοσιεύθηκε τον Μαρτίου 2018. Καθορίστηκε τριετής μεταβατική περίοδος για τη μετάβαση της πιστοποίησης από το OHSAS 18001 στο ISO 45001 η οποία και θα έληγε στις 11 Μαρτίου 2021.

Ωστόσο, λόγω των παγκόσμιων εξελίξεων που αφορούν την πανδημία Covid-19, η καταληκτική ημερομηνία για τη μετάβαση του συστήματος διαχείρισης, από το πρότυπο OHSAS 18001 στο νέο πρότυπο ISO 45001, μεταφέρεται από τις 12/03/2021 στις 30/09/2021.