Παράταση έως 31 Μαϊου για το ερωτηματολόγιο VOC (ΠΟΕ)

Οι εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που χρησιμοποιούν οργανικούς διαλύτες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή έως 31 Μαρτίου κάθε έτους στοιχεία που της επιτρέπουν να εξακριβώνει τη συμμόρφωση με τις οριακές τιμές εκπομπών απαερίων, τις οριακές τιμές διάχυτων εκπομπών, τις οριακές τιμές συνολικών εκπομπών, παρεκκλίσεις που έχουν εγκριθεί κ.α.

Παράταση στην παροχή στοιχείων δίνεται για το έτος 2020 λόγω συνθηκών COVID-19 έως τις 31 Μαϊου.

Νομοθεσία: ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) Κεφάλαιο V

Ποιους αφορά: Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που χρησιμοποιούν οργανικούς διαλύτες