Έκθεση μείωσης έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Οι υπόχρεοι προμηθευτές (εφόσον εμπίπτουν στις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας), σύμφωνα με το άρ. 19Α του Ν. 4062/2012, υποβάλλουν σε ετήσια βάση, εκθέσεις με τα απαραίτητα επαληθευμένα στοιχεία των καυσίμων και της έντασης εκπομπών στο ΚΑΠΕ,  ο οποίος είναι ο φορέας για την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στην εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/652. Οι υπόχρεοι προμηθευτές, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο υπόδειγμα, συμπληρώνουν με τα απαραίτητα στοιχεία και το αποστέλλουν μαζί με απαραίτητα συμπληρωματικά έγγραφα στο ΚΑΠΕ έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, σε ηλεκτρονική και έντυπη  μορφή. Τα στοιχεία αυτά αφορούν ποσότητες καυσίμων που εμπίπτουν στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/652 και που διακινήθηκαν στην εγχώρια αγορά από τους Υπόχρεους κατά το προηγούμενο έτος αναφοράς.

Η επαλήθευση των εκθέσεων πρέπει να γίνεται από φορείς επαλήθευσης, διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14065 ή  ISO 17065.

Νομοθεσία: Οδηγία 2015/652, Νόμος 4546/2018, Νόμος 4062/2012

Ποιους Αφορά: Υποχρέωση παρακολούθησης και υποβολής της έκθεσης σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια και για τις ποσότητες καυσίμων που εκτελωνίζουν οι ίδιοι και διοχετεύουν στην εγχώρια αγορά, έχουν οι κάτωθι προμηθευτές:

  • Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων
  • Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας υγραερίων
  • Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων
  • Οι μεγάλοι τελικοί καταναλωτές, των οποίων οι ετήσιες καταναλώσεις για αποκλειστικά ιδία χρήση ανά νομικό πρόσωπο υπερβαίνουν τους 150.000 ΜΤ για Ελαφρά, Μεσαία ή Βαρέα κλάσματα και οι οποίοι διαθέτουν ιδίους αποθηκευτικούς χώρους
  • Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας, η οποία περιλαμβάνει Άδεια Λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμου & Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίων αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών
  • Οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες που ιδρύονται από τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας
  • Οι κάτοχοι άδειας προμήθειας φυσικού αερίου

Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε εδώ.