Παράταση υποβολής ετήσιας έκθεσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (H.M.A) μέχρι και την 31η Μαϊου 2021

Το ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), έχει θεσπιστεί βάσει του άρθρου 42 του Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012).

Από 1/1/2017 είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο ΗΜΑ όλων των φορέων που εμπλέκονται στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων (επικινδύνων και μη).

Οι υπόχρεοι φορείς θα πρέπει να καταχωρούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΗΜΑ, την Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων καθώς και εν γένει στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων.

Η συμπλήρωση της Ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να υποβάλλεται έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους.

Ωστόσο, λόγω σημαντικών δυσχερειών που παρατηρούνται λόγω των νέων απαιτήσεων σχετικά με τις δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, την αυθεντικοποίηση των χρηστών μέσω του TAXISnet, καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες στη χώρα που συνεχίζουν να υπάρχουν λόγω της πανδημίας COVID-19, θα συνεχιστεί η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΗΜΑ για το έτος 2020 μέχρι και την 31η Μαΐου 2021.

Τονίζεται ότι δεν θα δοθεί ουδεμία παράταση, πέραν της ανωτέρω.

Νομοθεσία: Η οργάνωση και λειτουργία του ΗΜΑ, ρυθμίστηκαν με την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 / Β / 19-9-2016), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β/4-1-2017).

Ποιους Αφορά:

· Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 (Α’ 209).

· Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διαθέτει προς τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 4 του Ν.4042/2012 (Ά 24).

· Κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγει και διαχειρίζεται.

Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε εδώ.