Υποβολή ετήσιας έκθεσης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (H.M.A)

Το ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), έχει θεσπιστεί βάσει του άρθρου 42 του Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012).

Από 1/1/2017 είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο ΗΜΑ όλων των φορέων που εμπλέκονται στην παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων (επικινδύνων και μη).

Οι υπόχρεοι φορείς θα πρέπει να καταχωρούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΗΜΑ, την Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων καθώς και εν γένει στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων.

Η συμπλήρωση της Ετήσιας Έκθεσης Αποβλήτων είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να υποβάλλεται έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους.

Νομοθεσία: Η οργάνωση και λειτουργία του ΗΜΑ, ρυθμίστηκαν με την ΚΥΑ 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 / Β / 19-9-2016), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β/4-1-2017).

Ποιους Αφορά:

· Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του Ν. 4014/2011 (Α’ 209).

· Κάθε οργανισμό ή επιχείρηση συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα και έχει την υποχρέωση να διαθέτει προς τούτο άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 4 του Ν.4042/2012 (Ά 24).

· Κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού για τα δημοτικά απόβλητα που παράγει και διαχειρίζεται.

Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε εδώ.