Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων – Τελική εφαρμογή

Τέλος μεταβατικής περιόδου του Κανονισμού 542/2017/ΕΚ. Όλα τα επικίνδυνα μείγματα, ως προς τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες ή επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, οφείλουν να κοινοποιηθούν στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δηλητηριάσεων (PCN).

Ο Κανονισμός 542/2017/ΕΚ, αποτελεί τροποποίηση του Κανονισμού CLP, και αφορά ειδικά την εφαρμογή του Άρθρου 45 αυτού. Ο Κανονισμός 542/2017/ΕΚ εναρμονίζει τα δεδομένα που θα απαιτούνται από όλα τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του άρθρου 45. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) έχει αναλάβει να διευκολύνει την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων του Κανονισμού 542/2010/ΕΚ, παρέχοντας τεχνογνωσία αλλά και τεχνικά μέσα.

Ο νέος Κανονισμός θέτει αρκετές νέες έννοιες και υποχρεώσεις:

  • προδιαγράφει ειδικό μορφότυπο κοινοποίησης πληροφοριών στα εθνικά κέντρα δηλητηριάσεων. Ο ECHA  έχει ήδη σχεδιάσει ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη συλλογή πληροφοριών από τους εθνικούς φορείς, όπου οι επιχειρήσεις θα καλούνται να κοινοποιούν τα προϊόντα τους, Poison Centre Notification – PCN
  • η διαδικασία κοινοποίησης στην ειδική πλατφόρμα συλλογής πληροφοριών του ECHA αναμένεται να αντικαταστήσει την υποχρέωση καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ)
  • η κοινοποίηση στη ειδική πλατφόρμα του ECHA θα γίνεται μέσω IUCLID6
  • για την κοινοποίηση απαιτούνται περισσότερα στοιχεία συγκριτικά με το ΕΜΧΠ, όπως πλήρη εκατοστιαία σύνθεση και τη χρήση του προϊόντος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα κατηγοριοποίησης προϊόντων/ European Product Categorisation System (EuPCS)
  • η κοινοποίηση θα πρέπει να γίνει στα Ελληνικά
  • την αναγραφή επί της ετικέτας ενός μοναδικού 16ψήφιου κωδικού, του Μοναδικού Κωδικού Ταυτοποίησης Τύπου / Unique Formula Identifier (UFI) – που θα αντιστοιχεί τις κοινοποίησιες καταχώρηση της φόρμουλας
  • υπάρχουν ειδικές διαδικασίες για την ομαδική υποβολή προϊόντων πυο διαφέρουν μεταξύ τους μόνο ως προς το χρώμα ή το άρωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Νομοθεσία: Κανονισμός (ΕΕ) 2017/542

Ποιους Αφορά: Εισαγωγείς, Μεταγενέστερους χρήστες, Υπεύθυνους Διάθεσης