Έκθεση Περιβαλλοντικής Επίδοσης (Ε.Π.Ε) – Απογραφικό δελτίο EPRTR

Η προθεσμία υποχρέωσης υποβολής της έκθεσης περιβαλλοντικής επίδοσης είναι η  31 Μαρτίου 2024 και η υποβολή γίνεται στο ηλεκτρονικό Μητρώο Οδηγίας IED που διατηρεί η ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ.

Το απογραφικό δελτίο EPRTR υποβάλλεται έως τις 31/3/2024 στο ηλεκτρονικό Μητρώο Οδηγίας IED που διατηρεί η ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ.

 

Οι υπόχρεοι φορείς για κατάθεση Ε.Π.Ε και δελτίου EPRTR

 

  • Όσες εγκαταστάσεις υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 36060/2013 (ΦΕΚ 1450Β).