Διαδικασία έγκρισης για Νέα Τρόφιμα, Παραδοσιακά Τρόφιμα Τρίτων Χωρών & Τρόφιμα ευρέως χρησιμοποιούμενα ως Συμπληρώματα Διατροφής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τη διάθεση των Νέων Τροφίμων στην αγορά της Ένωσης. Νέο τρόφιμο (novel food) θεωρείται κάθε τρόφιμο που δεν χρησιμοποιούνταν ευρέως για ανθρώπινη κατανάλωση εντός της Ένωσης πριν από τις 15 Μαΐου 1997. Ενδεικτικά, τέτοια κατηγορίες τροφίμων είναι:

  • Τρόφιμα που δεν καταναλώνονταν πριν από τις 15 Μαϊου 1997, όπως έντομα, φυτά, φύκη, ζώα, μύκητες κτλ
  • τρόφιμα που προκύπτουν από μία διαδικασία παραγωγής η οποία δεν εφαρμοζόταν για την παραγωγή τροφίμων στην Ένωση πριν από τις 15 Μαΐου 1997
  • τρόφιμα που αποτελούνται από τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά,
  • τρόφιμα που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά σε συμπληρώματα διατροφής εντός της Ένωσης πριν τις 15 Μαΐου 1997

Εάν ένα τρόφιμο θεωρείται novel και δεν περιλαμβάνεται στον Ενωσιακό Κατάλογο, ο παραγωγός ή ο υπεύθυνος διάθεσης θα πρέπει να εκκινήσουν τη διαδικασία έγκρισης για Νέα Τρόφιμα.

Για παραδοσιακά τρόφιμα τρίτων χωρών αντί για αδειοδότηση ως novel food απαιτείται η διαδικασία της Κοινοποίησης.

Νομοθεσία

Κανονισμός (EU) 2015/2283, Κανονισμός (EU) 2017/2469

Ποιους Αφορά

  • Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων είναι υποχρεωμένοι να επαληθεύσουν κατά πόσον το τρόφιμο που σκοπεύουν να διαθέσουν στην αγορά της Ένωσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και εάν περιλαμβάνεται στον Ενωσιακό Κατάλογο Νέων Τροφίμων. Διαφορετικά είναι υπεύθυνοι να αδειοδοτήσουν το προϊόν είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις.
  • Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων που θέτουν στην αγορά παραδοσιακά τρόφιμα τρίτων χωρών είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν αν απαιτείται Κοινοποίηση σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
  • Οι υπεύθυνοι διάθεσης Συμπληρωμάτων Διατροφής είναι υποχρεωμένοι να επαληθεύσουν κατά πόσον τα συστατικά του προϊόντος εμπίπτουν στον παρόντα Κανονισμό. Συστατικά που θεωρούνται novel και δεν έχουν πάρει άδεια κυκλοφορίας Novel Food, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε Συμπληρώματα Διατροφής.

Μάθετε περισσότερα για το πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε εδώ.