Υποβολή περιεχομένων SVHC σε αντικείμενα στη βάση δεδομένων SCIP από 5/1/2021

Ο ECHA, στα πλαίσια της νέας οδηγίας για τα απόβλητα 2018/851 (τροποποίηση της WFD 2008/98/EΚ), θα δημιουργήσει μια νέα βάση δεδομένων για την γνωστοποίηση πληροφοριών για τις ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) και περιέχονται σε αντικείμενα (articles).

Η βάση δεδομένων φέρει το ακρώνυμο SCIP (substances of concern in articles, as such or in complex objects/products) και είναι μέρος των νομοθετικών μέτρων της ΕΕ για τα απόβλητα, συμβάλλοντας στην πολιτική της κυκλικής οικονομίας της ΕΕ. Αυτή η νέα υποχρέωση ενισχύει την ανάγκη για καλή επικοινωνία με την αλυσίδα εφοδιασμού, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό REACH, όπου οι επιχειρήσεις πρέπει να επικοινωνούν στην αλυσίδα εφοδιασμού και να ενημερώνουν τον ECHA σχετικά με τις ουσίες SVHC. Από τη βάση θα μπορούν να ενημερώνονται οι φορείς επεξεργασίας αποβλήτων και οι καταναλωτές.

Οι εταιρείες που παράγουν, εισάγουν ή προμηθεύουν αντικείμενα καλούνται να υποβάλλουν πληροφορίες αναφορικά με τις περιεχόμενες ουσίες  SVHC.

Οι εταιρείες πρέπει να υποβάλουν αυτές τις πληροφορίες για αντικείμενα που διατίθενται στην αγορά από τις 5 Ιανουαρίου 2021.

Νομοθεσία: Άρθρο 9 Οδηγία 2008/98/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/851), Οδηγία (ΕΕ) 2018/851

Ποιους αφορά: Εταιρείες που παράγουν, εισάγουν ή προμηθεύουν αντικείμενα

Μάθετε εδώ περισσότερες πληροφορίες και πώς μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε